Lekplats för alla i centrum

27 oktober 2008

Nu är den bildad- centrumgruppen- som ska ta sig an grönområdet vid Löten och försöka göra något vackert av det. Men först ska kontakter tas med kommunens fastighetskontor med förslag på att rengsjöborna själva ska sköta det aktuella området. Det kom ett 15-tal intresserade till första mötet och alla var eniga om att en arbetsgrupp skulle bildas. Om kommunen säger ja till övertagandet av området blir det ett nytt möte och då ska förslag på vad som skall göras diskuteras mera ingående. I ett första skede handlar det om att klippa gräs och röja busk. Sedan kan det bli lekplatser för alla åldrar, asfalterade gångvägar, campingplats, fiskebrygga eller vad gruppen nu kommer fram till. För att kunna förverkliga dessa planer tänker gruppen söka landsbygdsstöd. Ingvar Ingeroth är sammankallande i gruppen som gärna tar emot flera intresserade medlemmar.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445