Ringslyckanavslag överklagat

27 oktober 2011

Siw Mickelsson i Rengsjö har nu till kammarrätten överklagat förvaltningsrättens avslag när det gäller socialnämndens handläggning av fallet Ringslyckan. Förvaltningsrätten avslog Siws överklagan med motiveringen att hennes skrivelse inkom för sent. Till kammarrätten skriver hon nu att socialnämndens märkliga handläggning av ärendet gjort att beslutet ej blev allmänt känt inom överklagningstiden. Inte ens de anhöriga till de boende på Ringslyckan fick kännedom om beslutet i föreskriven tid. ”Beslutet om nedläggning var inbäddat i övriga beslut av ekonomisk natur att inte ens alla ledamöter i socialnämnden visste vad man beslutade om”, skriver fullmäktigeledamoten Anders Bergsten(KD) och i en motion till kommunfullmäktige begär han nu att frågan om nedläggning av Ringslyckan  skall avgöras i kommunfullmäktige. ”Ärenden av principiell natur och större vikt skall enligt Kommunallagen avgöras av kommunfullmäktige”, skriver han.

Striden om Ringslyckans vara eller inte vara fortsätter alltså och till allmänhetens frågestund vid fullmäktigemötet kommande måndag har flera rengsjöbor inkommit med frågor.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445