Angrepp av rostsvamp

20 augusti 2010

Nu har flera skogsexperter gett oss svaret på vad som angripit granskogen vid Skidtjärn. Det är av allt att döma en rostsvamp som heter skvattramrost och som värdväxlar mellan skvattram och gran, främst är det yngre granar som angrips. Under sommaren blir de angripna årsbarren gula och fruktkroppar i form av tunnväggiga blåsor fyllda med orangefärgade sporer utvecklas. Vid starka angrepp kan årsskotten lysa gula och barren faller av senare under hösten.Värdväxling innebär att sporerna på granbarren sprids vidare till skvattramblad som angrips och faller av. Påföljande vår sprids sporer från de angripna skvattrambladen till granens årsbarr. Det här drabbar gran på fuktiga platser och är angreppen mycket starka så kan en tillfällig tillväxtnedsättning bli följden.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445